1. Kwaliteitsstandaard

Kwaliteitsstandaard

Kwaliteitsstandaard

De (aspirant-) register adviseur is werkzaam op het terrein van studie-, beroepskeuze- en loopbaanadvisering en begeleiding. De (aspirant-) register adviseur aan wie we in deze kwaliteitsstandaard refereren, is de beroepsbeoefenaar die herkenbaar, beschikbaar en bereikbaar is voor individuen en groepen. De vragen hebben betrekking op het terrein van school, studie, beroep, loopbaan in al dan niet betaalde arbeid. Binnen deze context is eveneens aandacht voor het maatschappelijk functioneren, wanneer dit over het verwerven en toepassen van kennis, inzicht, vaardigheden en bekwaamheden gaat.

1. Taken (aspirant-) register adviseur

1.1 Het verhelderen en inventariseren van de vraagstelling(en) in direct contact met de cliënt.

1.2 Het concretiseren van de vraagstelling en het vertalen naar een plan van aanpak, aangepast aan de behoefte van de cliënt en/of opdrachtgever.

1.3 Het uitvoeren van het plan van aanpak door gebruik te maken van relevante methodieken en passende werkwijzen, zoals:

 • gespreksvoering
 • psychodiagnostiek
 • groepsbenadering
 • voorlichting
 • consultatie
 • verwijzing
 • procesevaluatie
 • rapportage

1.4 Het op verantwoorde wijze afronden en evalueren van de dienst met de opdrachtgever door:

 • waarborging vertrouwelijkheid
 • procesevaluatie
 • verslaglegging
 • beschikbaar houden van gegevens ten behoeve van een evaluatie

2. Kwaliteiten

2.1 Attitude:

 • respecteren van de uiteindelijke eigen beslissingsverantwoordelijkheid van de cliënt
 • bereid zijn om kennis en bekwaamheden in te zetten op basis van wederzijds begrip en vertrouwen
 • voortdurende, kritische evaluatie van het eigen professioneel gedrag

2.2 Blijk geven van praktisch toepasbare kennis en inzicht op minimaal hbo-niveau op de volgende gebieden:

 • opleidingsmogelijkheden, beroepenwereld, functieanalyse en arbeidsmogelijkheden in brede zin
 • keuzeprocessen en levensloop
 • invloeden van de maatschappelijke werkelijkheid en structuren
 • psychodiagnostiek
 • relevante wet- en regelgeving

2.3 Bekwaamheden op de in 1.3 genoemde gebieden met betrekking tot:

 • het helpen concretiseren van praktisch bereikbare keuzemogelijkheden
 • afronden via procesevaluatie en verslaglegging

De (aspirant-) register adviseur heeft deze bekwaamheden verworven, onderhoudt ze en breidt ze waar mogelijk uit.

3. Kwaliteitsvoorwaarden

3.1 Adequate opleiding op hbo- of universitair niveau met relevante afstudeervakken/specialisaties met betrekking tot het studie-, beroepskeuze- en loopbaanadvieswerk.

3.2 Cliëntgebonden werkervaring: minimaal 1 jaar werkervaring (eventueel ook relevante stages) aangaande studie-, beroepskeuze- en/of loopbaanvragen. 

3.3 Wettelijke bescherming van de cliënt tegen ondeskundigheid en tegen inbreuk op de privacy door onderschrijven van de Gedragscode van het Register BKA (zie hiervoor www.beroepskeuze.nl , het voeren van een privacy- en klachtreglement).

3.4 Het bevorderen en borgen van kwaliteit door deskundigheidsbevordering (zoals supervisie, intervisie en consultatie) en het aantonen van cliëntgebonden werkervaring (zie hiervoor www.beroepskeuze.nl, Aanmelden en verlengen: Verlengen).