1. Gedragscode

Gedragscode

Gedragscode

De adviseurs die de gedragscode onderschrijven, beloven daarmee dat zij, zoveel als in hun vermogen ligt, de beroepsethische maatstaven van de gedragscode in hun werk zullen hanteren.

De hoofdlijnen zijn:

  • het onderhouden van de vakbekwaamheid, zoals staat omschreven in de gedragscode
  • openheid: de cliënten informeren over procedures, over (on)mogelijkheden en inhoud van het onderzoek en over het klachtrecht
  • de cliënten op de hoogte brengen van hun testresultaten en bevindingen van het onderzoek
  • bescherming van de privacy: vrijwilligheid bij deelname aan testonderzoek
  • geheimhouding van vertrouwelijke zaken rondom de cliënt
  • onderzoeksresultaten alleen doorgeven aan anderen met toestemming van de cliënt

Omschrijvingen 

Beroepskeuzeadviseur / loopbaanbegeleider: degene die ingeschreven is in het Register van BKA.

Cliënt: de persoon die op eigen initiatief of op verzoek van anderen, deelneemt aan een beroepskeuze- en/of selectieprocedure of loopbaanonderzoek.

Opdrachtgever: degene, die rechtens voor of namens de cliënt een relatie legt met de beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider om ervoor te zorgen dat de cliënt een begeleidingsprocedure kan starten of kan deelnemen aan een selectieprocedure.

Begeleidingsprocedure: het traject van de beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider met de cliënt.

Selectieprocedure: een procedure met het doel na te gaan of de cliënt geschikt is en in aanmerking komt voor een functie en/of het volgen van een opleiding.

Kwaliteitsstandaard: de geldende kwaliteitsstandaard van de Stichting Register BKA, die opgesteld is vanuit de kwaliteitsstandaard van de Vereniging van Beroepskeuzeadviseurs.

Algemeen

Artikel 1

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider heeft in zijn functie primair de plicht de cliënt bij te staan in keuzes en beslissingen wat betreft opleiding, beroep of arbeid. Dit dient hij te doen naar beste weten en kunnen, volgens de kwaliteitsstandaard die aan deze gedragscode verbonden is en de beroepsethische normen die in deze gedragscode zijn vastgesteld.

Artikel 2

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider dient te bevorderen dat de cliënt op basis van vrijwilligheid deelneemt aan de begeleidingsprocedure en/of de op de cliënt van toepassing verklaarde selectieprocedure.

Artikel 3

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider is verplicht geheimhouding te bewaren over vertrouwelijke zaken, die hem in verband met de uitoefening van zijn functie bekend worden. Dit is echter niet van toepassing wanneer er sprake is van misdrijven of pogingen daartoe, zoals die in het Wetboek van Strafrecht worden genoemd.

Artikel 4

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider zal datgene vermijden waardoor het aanzien van het beroep kan worden geschaad.

Artikel 5

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider toetst zijn professioneel handelen primair aan deze gedragscode en in twijfelgevallen wendt hij zich tot de Stichting Register BKA.

De verhouding tot de cliënt

Artikel 6

De houding van de beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider tegenover de cliënt is gebaseerd op eerbiediging van diens persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging, alsmede op de erkenning van zijn verantwoordelijkheid voor eigen keuze van handelen.

Artikel 7

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider heeft de plicht de cliënt zo volledig mogelijk te informeren over zaken, inhoud en resultaat van de op hem betrekking hebbende beroepskeuzeprocedure of selectieprocedure en klachtrecht.

Artikel 8

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider zal de cliënt zonodig duidelijk maken op welke wijze, in welke vorm en door welke instellingen eventueel andere of aanvullende hulp kan worden geboden.

Artikel 9

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider zal omtrent de persoon en de omstandigheden van de cliënt slechts gegevens verzamelen voor zover deze van belang zijn voor de begeleidingsprocedure en/of de van toepassing verklaarde selectieprocedure.

Artikel 10

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider is tot geheimhouding verplicht van alle vertrouwelijke gegevens die hem over een cliënt bekend zijn geworden. Deze plicht wordt slechts door de expliciete toestemming van de cliënt opgeheven, waarbij de beroepskeuzeadviseur / loopbaanbegeleider hem op de consequenties daarvan zal wijzen.

Artikel 11

Indien ter wille van de begeleidingsprocedure of een selectieprocedure wordt samengewerkt met anderen, zal de beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider alleen (bij voorkeur schriftelijk) met toestemming van de cliënt gegevens aan hen verstrekken.

Artikel 12

Gegevens omtrent een cliënt mogen zonder diens toestemming slechts aan anderen worden verstrekt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. In dat geval moet de cliënt de strikte garantie krijgen dat zijn gegevens anoniem worden behandeld.

Artikel 13

Indien de beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider wordt opgeroepen als getuige zal hij zich van geval tot geval afvragen of hij zich, op grond van de in voorgaande artikelen omschreven plicht tot geheimhouding, dient te beroepen op het in de Nederlandse Wetgeving neergelegde verschoningsrecht van getuigen.

Artikel 14

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider streeft er ernstig naar dat de cliënt ervan op de hoogte is dat hij het recht heeft om bij de Stichting Register BKA  een klacht in te dienen, wanneer de cliënt van mening is dat door de beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider in strijd met deze gedragscode is gehandeld.

De verhouding tot anderen

Artikel 15

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider dient bereid te zijn tot samenwerking met anderen wanneer de vraagstelling dit noodzakelijk maakt en voor zover de gedragscode dit toelaat. Hij zal daarbij tegenover deze anderen die zich beroepsmatig met de cliënt bezig houden, begrip tonen voor hun inbreng.

Artikel 16

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider dient bereid te zijn om zijn vaktechnische inzichten en ervaring te delen met collega’s en gebruik te maken van hun opgedane kennis en opvattingen.

Artikel 17

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider die gegronde redenen heeft om aan te nemen dat enig belang van de cliënt en/of het aanzien van het beroep ernstig wordt geschaad door een collega dient, indien geen oplossing kan worden gevonden, zijn bezwaren aanhangig te maken bij de Stichting Register BKA.

Artikel 18

Indien standpunten van de opdrachtgever en/of cliënt de aangegane procedure belemmeren of verstoren, zal de beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider deze situatie aan de betrokkene(n) dienen te verduidelijken. Blijkt vervolgens geen voortgang mogelijk dan kan de beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider desgewenst de cliënt afzonderlijk van advies dienen.

Betreffende rapportage

Artikel 19

De inhoud van een over de cliënt opgemaakt rapport dient aanvaardbaar te zijn voor de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger. Anders kan het niet worden uitgebracht.

Artikel 20

Wanneer de opdrachtgever een andere is dan de cliënt, dient de beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider te bevorderen dat de cliënt, als deze dit wenst, een kloppend afschrift krijgt van het rapport.

Artikel 21

Met betrekking tot rapporten die vertrouwelijke informatie bevatten over personen dient de beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider van alle anderen dan de cliënt die van het rapport kennis nemen, geheimhouding en zorgvuldige hantering van de informatie te verlangen.

Artikel 22

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider dient de opdrachtgever en de cliënt erop te wijzen dat de geldigheid van de in het rapport vastgelegde gegevens en bevindingen van beperkte duur kan zijn, met name indien zich belangrijke wijzigingen in de situatie en/of vraagstelling van de cliënt voordoen.